mMijn Omgeving
Reisgezelschap: 0
Toepassen
Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de ondernemer (Camping ‘t Heidestek) en de partij die de overeenkomst is aangegaan (recreant).

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
B. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;
C. ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;
D. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
E. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
F. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de plaats; hierbij dient aan de hand van de prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs is inbegrepen;
G. informatie: schriftelijke of digitaal aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats, algemene voorwaarden, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
H. annulering: de schriftelijke of digitale beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor tijdelijke recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het
overeengekomen type en voor de opgegeven personen te plaatsen.
2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
3. Indien deze informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
5. De recreant plaatst het kampeermiddel op de toegewezen plaats en leeft de terrein afspraken na.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van deze overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten en voor aankomst te hebben voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de ondernemer op de dag van overeenkomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
Onderstaande voorwaarden gelden voor kampeerplaatsen, met uitzondering van
seizoenplaatsen.
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
Bij annulering eerder dan twee maanden voor de ingangsdatum bestaan de annuleringskosten uit de administratiekosten. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 10,00 en een maximum van € 20,00;
Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum 30% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding wordt binnen één maand gerestitueerd met aftrek van administratiekosten.
3. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een recreant te weigeren. Ondernemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat
geval 100% van het tot dan toe door recreant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer. 

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk of digitaal dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is de recreant de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad 
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
A. Indien de recreant, mederecreant(en), en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke
waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
B. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in directe omgeving van het terrein bederft;
C. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
D. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende
veiligheidsnormen voldoet.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant mondeling en/of schriftelijk laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 10 lid 2.
5. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode en tijd, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingskosten, voor zover redelijk, zijn voor
rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving
1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
3. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel-en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden van de overeengekomen prijs en/of niet-genoten vakantiedagen.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij het een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht. 
6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. 
7. De ondernemer verplicht zich om na de melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan - behoudens gebruikelijk onderhoud - op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard
dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 14: Geschillenregeling
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.